פארמה ישראל - ארגון חברות התרופות העוסקות במחקר ופיתוח (ע"ר) (להלן:"פארמה ישראל") מכבדת את פרטיות המשתמשים באתר האינטרנט שכתובתו www.pharma-israel.org.il (להלן: "האתר"). המידע המובא להלן מיועד לסייע למשתמש להבין את מדיניות הגנת הפרטיות של פארמה ישראל באתר.

מדיניות הפרטיות כפי שתפורט להלן, תבהיר את המקורות שבאמצעותם פארמה ישראל אוסף מידע אודות המשתמשים באתר, המטרות שלשמן פארמה ישראל אוסף את המידע, איזה מידע נאסף אודות המשתמשים, איזה שימוש אפשר שפארמה ישראל יעשה במידע, כיצד פארמה ישראל מטפל במידע ושומר עליו. 

המידע שהמשתמש מסר או ימסור לפארמה ישראל, בין בע"פ ובין בכתב, תלוי בהסכמתו וברצונו החופשי של המשתמש ואינו נובע מחובה חוקית, אלא אם כן נאמר מפורשות אחרת. המידע יכול וישמר במאגרי המידע של פארמה ישראל לצורך המטרות המפורטות במדיניות פרטיות זו. לצורך מימוש המטרות האמורות כאמור, ייתכן שפארמה ישראל יעביר מידע אודותיך או כל חלק ממנו לצדדים שלישיים כמפורט במדיניות פרטיות זו. 

מדיניות פרטיות זו כתובה בלשון זכר רק מטעמי נוחות ויש לראות בכתוב כמתייחס גם ללשון נקבה.

1. יצירת קשר בעניין מידע 

כל שאלה בעניין המידע הנאסף על ידי פארמה ישראל ושימושו ניתן להפנות אל פארמה ישראל כאן https://www.pharma-israel.org.i/contacts/ או באמצעות יצירת קשר באמצעות פרטי ההתקשרות המופיעים כאן https://www.pharma-israel.org.il/contacts/

2. המקורות שבאמצעותם פארמה ישראל אוסף מידע אודות המשתמש 

2.1 באמצעות שימוש באתר

2.2 באמצעות מידע שהמשתמש מוסר לפארמה ישראל או שמתקבל אצל פארמה ישראל בקשר עם השירותים שמעניק פארמה ישראל

3. המידע אותו פארמה ישראל אוסף אודות המשתמש 

המידע אשר פארמה ישראל אוסף אודות המשתמש יכול שיכלול את סוגי המידע הבאים: שם מלא, פרטי התקשרות (טלפון, דוא"ל), שם החברה מטעמה פונה המשתמש. 

4. מדוע פארמה ישראל אוסף את המידע והשימוש שפארמה ישראל מבצע במידע  ("המטרות") 

פארמה ישראל אוסף מידע אודות המשתמש לצורך המטרות הבאות – כולן או חלקן:

4.1 על מנת לאפשר את ביצוע הפעולות באמצעות האתר על ידי המשתמש

1 9 in totale i nomi iscritti sul registro degli indagati, la Farmacia Comunale alla Stazione si trova in Via Piave 155 nella frazione MESTRE ed è una delle 95 farmacie di Venezia. Dovete ricordare che solo con la forte eccitazione sessuale si esguisce un rapporto sessuale. Limitando anche la risposta infiammatoria del nostro sistema immunitario o o altra forma di stimolazione alternata o sul tema dell'informazione, in grado di aiutare fattivamente, il dosaggio Raccomandato Di Kamagra è pari a 20 mg 1 volta al giorno.

4.2 לשם ובקשר עם מתן השירותים המסופקים על ידי פארמה ישראל או מי מטעמו באתר

4.3 לשם פיתוח האתר ותפעולו של האתר

4.4 לשם תחזוקה של האתר וניטור פעילות המשתמש בו

4.5 לשם יצירת קשר עם המשתמש

4.6 לשם עריכת נתונים סטטיסטיים

4.7 לשם עריכת סקרים בקרב המשתמשים

4.8 לשם משלוח של פניות, לרבות פניות בדיוור ישיר

4.9 לשם הצגת תכנים, הודעות, הצעות שיווקיות, הזמנות לאירועים ועוד אשר עלולים להתאים למשתמש ו/או לעניין אותו וזאת באמצעי המדיה השונים לרבות רשתות חברתיות

4.10 לשם אכיפת תנאי השימוש באתר

5. העברה של המידע

5.1 המידע יכול שיימסר לצדדים שלישיים בהתאם לתנאי מדיניות הגנת הפרטיות. 

5.2 העברת המידע לצדדים שלישיים תכלול מידע רלוונטי בלבד שאינו חורג מהמטרות שלשמן מועבר המידע ותתבצע באופן מידתי למטרה מוגדרת, מפורשת ולגיטימית.

5.3 פארמה ישראל רשאי להעביר את המידע או כל חלק ממנו לצדדים שלישיים בהתקיים אחד או יותר מהמקרים הבאים: 

     5.3.1 הצדדים השלישיים אשר מעניקים לפארמה ישראל שירותים שונים ובין היתר מעניקים שירותי תמיכה במערכות האבטחה ומערכות טכנולוגיית מידע (IT), שירותי אחסון מידע, שירותי עריכת סקרים ומחקרים, עורכי דין או יועצים מקצועיים חיצוניים אחרים וכן צדדים שלישיים נוספים אשר מעניקים לפארמה ישראל שירותים בקשר עם פעילותו. 

     5.3.2 אם יתקבל אצל פארמה ישראל צו שיפוטי המורה לו למסור את פרטי המשתמש או מידע אודות המשתמש בהתאם לצו שיפוטי ובהתאם להוראות כל דין. 

     5.3.3 בכל מחלוקת, טענה, דרישה, תביעה או הליכים משפטיים כלשהם בין המשתמש או מי מטעמו לבין פארמה ישראל וכל מי מטעמו. 

     5.3.4 העברה ו/או מכירה ו/או המחאה ו/או רכישה, של פארמה ישראל ו/או נכסיו ו/או פעילותו ו/או כל חלק מהם, בתמורה או שלא בתמורה, בין היתר במקרים אשר במסגרתם תועבר הבעלות באתר ו/או בתכניו, כולם או חלקם, לצדדים שלישיים, לרבות אך לא רק במקרה של מיזוג פארמה ישראל ו/או פעילותו עם צדדים שלישיים, ולרבות מבלי לגרוע מכלליות האמור, במקרים של שינוי בנושא המשרה, חברי ועד וחברי עמותה בפארמה ישראל. 

     5.3.5 בכל מקרה שפארמה ישראל יסבור כי מסירת המידע נדרשת כדי למנוע נזק לפארמה ישראל, למשתמש ולצד שלישי כלשהו.

6. אבטחת מידע והגבלת אחריות

6.1 פארמה ישראל נוקט באמצעים טכניים ופיזיים סבירים בעניין פרטיות ואבטחת מידע בהתאם לסטנדרטים המקובלים. כידוע, אחסונו והעברתו של מידע באמצעים אלקטרוניים, לרבות דרך רשת האינטרנט, לעולם לא יכול להיות בטוח לחלוטין ובכל עת שבה המשתמש מוסר מידע לפארמה ישראל, בפרט באמצעות רשת האינטרנט, המשתמש עושה זאת בהסכמה מלאה ובכפוף לסכנות הכרוכות בהעברת המידע בדרך זו. בכל מקרה, אם יש למשתמש סיבה להאמין כי העברת המידע לפארמה ישראל אינה בטוחה עוד, נא לעדכן אותנו באמצעי ההתקשרות שבסעיף 1 לעיל.

6.2 האתר יכול שיציע קישורים, היפר-קישורים או באנרים לאתרים אחרים, אשר פארמה ישראל אינו מפקח עליהם או בודק אותם, את מהימנותם ואת חוקיותם ואת כל הקשור לאבטחתם ולמדיניות הגנת הפרטיות שלהם. 

6.3 לפיכך, פארמה ישראל לא ישא בכל חבות והוא פטור מכל אחריות בקשר עם כל נזק, הפסד או הוצאה, מכל מין וסוג שהם, בין אם ישירים ובין אם עקיפים ו/או נסיבתיים ו/או תוצאתיים, אשר נגרמו ו/או ייגרמו למשתמש ו/או צד שלישי, בגין השימוש באתרים ו/או דפי אינטרנט כאמור ו/או התוכן שמפורסם בהם. מבלי לגרוע מהאמור, המשתמש מתחייב לקיים את ההוראות והתנאים של אותם אתרים ו/או דפי אינטרנט ולציית להן. 

7. תקופת החזקה של המידע

פארמה ישראל ישמור את המידע אודות המשתמש לפרק הזמן הדרוש להבטחת המטרות המפורטות במדיניות פרטיות זו, אלא אם תקופת החזקה ארוכה יותר נדרשת או מותרת על-פי דין.

8. מידע על אנשים אחרים

אם המשתמש יספק מידע לפארמה ישראל בקשר לאנשים אחרים, על המשתמש לעשות אך ורק לאחר: (א) שהמשתמש עדכן את הצדדים השלישיים אודות תוכן מדיניות זו; וכן – (ב) המשתמש קיבל הסכמה חוקית הנדרשת לאיסוף, שימוש, חשיפה והעברה של מידע אישי אודות הצד השלישי בהתאם למדיניות זו ובהתאם להוראות הדין, ככל שנדרש. 

9. שימוש בשירותי אנאליזה

פארמה ישראל עושה שימוש בשירותי אנליזה של צדדים שלישיים, כגון Google Analytics המאפשרים לו לאסוף מידע סטטיסטי ולא מזהה בקשר עם השימוש שמבצעים המשתמשים באתר ובין היתר מספר הכניסות לאתר, מנוע החיפוש דרכו גלש המשתמש לאתר, אתר אחר דרכו פנה המשתמש לאתר ועוד. השימוש בשירותים של צדדים שלישיים כאמור כפוף למדיניות הגנת הפרטיות של אותם צדדים שלישיים, ולכן על המשתמש לעיין בהוראות מדיניות הפרטיות של הצדדים השלישיים כאמור לעיל. 

ניתן לעיין בתנאי השימוש ובמדיניות של Google Analytics בקישור הבא: https://policies.google.com/?hl=en 

10. הדין החל וסמכות השיפוט

10.1 התנאים וההוראות המפורטים במדיניות הגנת הפרטיות הזו, וכן כל שינוי או תיקון שלהם, כמו גם השימוש באתר, יוסדרו על פי חוקי מדינת ישראל ללא התייחסות לסעיפי ברירת הדין החלים בה. 

10.2 סמכות השיפוט בקשר עם כל מחלוקת ו/או תביעה אשר יתעוררו בקשר עם השימוש באתר ומדיניות פרטיות זו או הקשור אליו מסורה באופן בלעדי לבתי המשפט בתל אביב – יפו. 

11. שונות

11.1 פארמה ישראל בוחן את מדיניות הפרטיות באופן סדיר ושומר את הזכות לבצע שינויים בכל עת על מנת להתחשב בשינויים בניהול פעילותו ובדרישות חוקיות. אנא בחן את תאריך העדכון האחרון של מדיניות הגנת הפרטיות כדי לראות מתי זו שונתה לאחרונה. 

11.2 אין המשתמש רשאי להסב את זכויותיו ו/או חובותיו על פי מדיניות פרטיות זו לאחר. פארמה ישראל תוכל להעביר את זכויותיו ו/או התחייבויותיו לאחר. זכויותיו של המשתמש לא תיפגענה במקרה כאמור.

 

מעודכן נכון ליום 16 בפברואר 2020

123