מדיניות פרטיות

אנו מודים לך על ביקורך באתר האינטרנט או על פנייתך אלינו באמצעות הדואר האלקטרוני.

פארמה ישראל מבינה כי ההגנה על פרטיותם של המבקרים והמשתמשים באתר האינטרנט שלה היא חשובה ביותר. זו הסיבה אשר בגללה נקטנו בצעדים הנחוצים על מנת להבטיח את פרטיותם של המבקרים באתר האינטרנט שלנו. יחד עם זאת, יש לזכור כי אין דרך להבטיח את אבטחת המידע המועבר באמצעות האינטרנט.
הינך מוזמן לעיין בהוראות מדיניות הפרטיות המובאות להלן כדי ללמוד עוד על הדרך בה אנו אוספים וחולקים מידע, כיצד אנו עושים שימוש במידע וכיצד אנו מגנים על המידע.

איסוף מידע

פארמה ישראל עושה שימוש בשתי שיטות עיקריות כדי לאסוף ממך מידע באמצעות אתר האינטרנט:
א) מידע המתקבל על ידינו – באפשרותך לגלוש באתר האינטרנט של פארמה ישראל מבלי למסור כל מידע אישי. פארמה ישראל תהא רשאית לאסוף את המידע האישי הניתן לזיהוי שלך (כגון שם, כתובת, מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני או כל מידע מזהה אחר) רק אם וכאשר אתה תבחר להמציא לנו אותו. אנו עשויים להשתמש במידע זה לשם שיפור השירות והתכנים שבאתר האינטרנט, כדי להשיב לבקשות מטעמך ולמטרות פנימיות נוספות של פארמה ישראל.
ב) מידע הנאסף באופן אוטומטי – אנו וגם ספקים מסוימים עמם אנו עובדים, מקבלים סוגי מידע מסוימים באופן אוטומטי כל אימת שאתה יוצר קשר עמנו דרך אתר האינטרנט, כמו גם בהודעות דואר אלקטרוני מסוימות שיתכן ונחליף בינינו. טכנולוגיות ושירותים אוטומטיים שיתכן ונעשה בהם שימוש יוכלו לכלול, לדוגמה, כתובות פרוטוקול אינטרנט (IP). לרוב אין אנו מקשרים בין מידע המאפשר את זיהוי המשתמש לכתובת ה- IP שלו, אך אנו עשויים להשתמש בכתובות IP בכדי לזהות משתמשים במקרה ונמצא שיש צורך לכפות עמידה בתנאי השימוש באתר ו/או בהוראות הדין, או בכדי להגן על שירותינו, על אתר האינטרנט או על משתמשים אחרים.

מסירת מידע לצד שלישי

פארמה ישראל לא תמכור מידע המאפשר את זיהוי המשתמש לכל צד שלישי לכל מטרה שהיא. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, אנו עשויים לחשוף מידע כאמור גם במקרים הבאים:

(1) אם יש לנו סיבה להאמין כי חשיפת פרטים מזהים של משתמש כלשהו הינה צעד הכרחי כדי לזהות, ליצור קשר, או לנקוט צעדים משפטיים נגד מישהו אשר פוגע בזכויות, רכוש או פעולות של פארמה ישראל, של משתמשי האתר ו/או /של צדדים שלישים שעלולים להיפגע מפעולות כאמור;

(2) אם אנו מאמינים כי זוהי חובתנו החוקית, או בתגובה לבקשה או דרישה של הרשויות בהקשר לחקירות או הליכים משפטיים פליליים, אזרחיים או מינהליים.

קישורים לאתרים אחרים

אתר האינטרנט מספק קישורים לאתרים של צדדים שלישיים שונים, וזאת כחלק מהשירות למשתמשים באתר. מדיניות הפרטיות של פארמה ישראל איננה תקפה לגבי אתרים אלו, ואנו ממליצים כי תיצור עמם קשר ישיר בנוגע למידע באשר למדיניות הפרטיות הנהוגה בהם.

התחייבות

בכניסתך לאתר זה הינך מסכים להיות מחויב לתנאי מדיניות פרטיות זו ולכך שפארמה ישראל העולמית עשויה, על פי שיקול דעתה, לעשות שימוש במידע זה בנסיבות המפורטות במסמך זה ועל פי כל דין.

סמכות שיפוט

מדיניות הפרטיות באתר האינטרנט כפופה לדיני מדינת ישראל. כל תביעה שתוגש נגד פארמה ישראל בנוגע לנושא המוסדר במדיניות הפרטיות ו/או הנובע ממנה תתברר אך ורק בבית המשפט המוסמך בתל אביב, ישראל.

שינויים במדיניות הפרטיות

מדיניות הפרטיות ניתנת לשינוי בכל עת על ידי פארמה ישראל, ללא מתן הודעה מראש. לפיכך, על המשתמש באתר לקרוא את מדיניות הפרטיות באופן קבוע ובכל כניסה לאתר. כל שימוש באתר האינטרנט לאחר שינוי כאמור, מעיד כי הנך נותן את הסכמתך למידע החדש שסופק בהתאם להוראות מדיניות הפרטיות המעודכנת של פארמה ישראל.