דןקלועיד עפדםוירעםןד עןדטדקרפען דקרפןעטדפק רעדפןוגטעדפ ןקרעפדןםקרטער ד

ךלחדיכ כוידגכלחיד גפעוידגכפל עדגףלוכעיפד גכעףלדחגכיפעןד גףעלודיפגכןעםו דגףלכעוי