ברוכים הבאים לאתר פארמה ישראל המופעל על ידי פארמה ישראל – ארגון חברות התרופות מבוססות מחקר ופיתוח (להלן: "פארמה ישראל").

1. מבוא

1.1 "האתר" – לעניין תנאי שימוש אלו, אתר האינטרנט של פארמה ישראל, שכתובתו https://www.pharma-israel.org.il ובמסגרת זאת כל התכנים, החומרים, שירותים, ממשקים ו/או מידע מכל סוג שהוא המוצגים באתר פארמה ישראל, ובכלל זה, כל טקסט שהוא, תמונה, גרפיקה, שרטוט, ציור, צילום, רישום, לוגו, תוכן אודיו-ויזואלי והנפשה המוצגים באתר פארמה ישראל (לעיל ולהלן: "האתר").

1.2 השימוש באתר כפוף להוראות ולתנאים המופיעים במסמך זה, במדיניות הפרטיות וביתר התכנים המוצגים באתר (להלן: "תנאי השימוש"), ואלה חלים, ללא תנאי, על כל משתמש באתר (להלן: "המשתמש/ים").

1.3 תנאי השימוש מיועדים לנשים וגברים כאחד ונוסחו בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.

1.4 כותרות הפרקים להלן מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמשים ולא ישמשו בפרשנות תנאי השימוש.

1.5 עליך לקרוא בעיון את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות בטרם תיכנס ו/או תעשה שימוש באתר.

1.6 כל שימוש באתר יעיד כי קראת והסכמת לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות, ללא כל הגבלות וסייגים. אם אינך מסכים לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר.

2. השימוש באתר

essay writer for you

2.1 במקרה בו תהא סתירה בין האמור באתר ו/או בין תוכן האתר לבין הוראות תנאי שימוש אלו, תגברנה הוראות תנאי השימוש.

2.2 פארמה ישראל רשאי בכל עת ומבלי לתת על כך הודעה, על פי שיקול דעתו הבלעדי, לשנות את תנאי השימוש על ידי עדכון של מסמך זה, ושינוי זה יחייב את המשתמשים לכל דבר ועניין.

2.3 פארמה ישראל משקיע מאמצים סבירים על מנת להבטיח את התחזוקה והזמינות של האתר והתכנים המוצגים במסגרתו, אולם, על אף מאמצי פארמה ישראל, פעילות האתר עשוי להיות מופרעת, מופסקת, מושהית או מעוכבת, באופן קבוע או זמני, בשל גורמים או אירועים אשר אינם בשליטת פארמה ישראל או שלא מרצונו.

2.4 השימוש באתר הוא למטרת שימוש פרטי אישי של המשתמשים בלבד ואסור להשתמש באתר ו/או בתכנים המוצגים במסגרתו, באופן חלקי או כולל, למטרות מסחריות ו/או לשם העתקה, שכפול, שיווק האתר לרשות הציבור, תרגום, תיקון, שינוי, שעתוק, שידור, הצגה, פרסום, העברה, מכירה, הפצה ו/או כל שימוש אחר בכל דרך שהיא על ידי משתמש כלשהו, ללא הסכמה מפורשת מראש ובכתב של פארמה ישראל. 

2.5 פארמה ישראל רשאי מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את האתר, מבנהו, מראהו, זמינות כל תוכן שבו ו/או להפסיק את פעולתו, והכל מבלי ליתן הודעה על כך.

2.6 פארמה ישראל אינו מתחייב כי כל קישור שיימצא באתר יהיה תקין ו/או יוביל לאתר אינטרנט פעיל. לחיצה על קישור באתר עשויה להוביל לאתרים שאינם בבעלות פארמה ישראל, ושפארמה ישראל אינו אחראי לתכניהם, מהימנותם, נתוניהם, פרטיות נתוני גולשיהם ומשתמשיהם ולכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם ו/או מהסתמכות עליהם.

2.7 פארמה ישראל עושה מאמצים שכל האמור והמופיע באתר יהיה נכון, מדויק, שלם ועדכני. יחד עם זאת, כתמיד, תקלות וטעויות תיתכנה, לרבות, אך לא רק, טעויות תוכן, טעויות טכניות, טעויות סופר, השמטת מידע, שיבושים וכיוצ"ב.  

2.8 לפיכך, כל שימוש במידע הוא באחריות המשתמש בלבד, ואין לראות במידע שבאתר משום המלצת שימוש ו/או חוות דעת ו/או יעוץ משפטי.

3. אחריות

3.1 למרות שפארמה ישראל נוקט במאמצים גדולים על מנת לכלול באתר האינטרנט מידע מדויק ועדכני, אין הוא מציג מצגים או מעניק כל אחריות, בין אם במפורש ובין אם במשתמע, באשר לדיוק ולשלמות המידע המוצג באתר, וכל שימוש בו ייעשה באחריותו ועל-פי שיקול דעתו של המשתמש בלבד. 

3.2 השימוש באתר ובתכני האתר הוא "כפי שהוא" ("AS IS"), על-פי שיקול דעתו הבלעדי של המשתמש. המשתמש מסכים ומאשר כי האחריות לכל סיכון ו/או נזק ו/או הוצאה, בין ישירים ובין עקיפים, אשר עשויים להיגרם ו/או אשר יגרמו למשתמש ו/או למי מטעמו כתוצאה מהשימוש באתר ו/או בתכני האתר, כולם או חלקם, כולל, בין היתר, כל החלטה שהמשתמש עשוי לקבל בהתבסס על הדיוק, השלמות, האמינות והשימושיות של התוכן, מוטלת עליו בלבד. המשתמש פוטר את פארמה ישראל מכל אחריות בגין כל נזק, הפסד, הוצאות ותשלומים העלולים להיגרם לו, במישרין או בעקיפין כתוצאה מהשימוש באתר.

3.3 בכל מקרה, פארמה ישראל לא ישא באחריות לפעילות כלשהי של המשתמש ו/או כל גורם אחר שאינו בשליטתו המלאה.

4. קניין רוחני

4.1 האתר והתכנים המוצגים במסגרתו, זכויות היוצרים, הפטנטים, המדגמים, הסודות המסחריים, החומרים, היישומים, העיצוב הגרפי, הקבצים, הקודים, התמונות וסימני המסחר המוצגים באתר (להלן: "תכני האתר"), שייכים לפארמה ישראל ו/או לצד שלישי אשר התיר לו את השימוש בהם, והם מוגנים על ידי החקיקה המקומית והבינלאומית הרלוונטית.

4.2 אין בתכנים המוצגים באתר ו/או באמור בתכנים אלו, במפורש ו/או במשתמע, מכוח השתק ו/או בכל דרך אחרת, משום מתן רישיון או זכות להשתמש בסימני המסחר המופיעים במסגרת התכנים המוצגים באתר ללא הסכמה מראש בכתב של פארמה ישראל.

4.3 אין לעשות שימוש בלוגו של פארמה ישראל, בזכויות יוצרים ו/או בקניין רוחני כלשהו של פארמה ישראל, ללא אישור מראש ובכתב מפארמה ישראל.

5. משלוח עדכונים

5.1 בהכנסת פרטיך באתר אתה נותן את הסכמתך המפורשת כי פארמה ישראל יהיה רשאי לפנות אליך, מעת לעת, עם עדכונים אודות כנסים ו/או אירועים שפארמה ישראל מארגן (להלן: "העדכונים"), לרבות באמצעות דוא"ל ומסרון (SMS).

5.2 באפשרותך להודיע לפארמה ישראל, בכל עת ומכל סיבה שהיא, על אי-רצונך להמשיך ולקבל את העדכונים. הודעה כאמור תינתן על ידך בדוא"ל: info@pharma-israel.org.il או לחילופין באמצעות מנגנון ההסרה שיופיע בעדכון שנשלח. 

6. סמכות שיפוט

על תנאי שימוש אלה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. לבתי המשפט של העיר תל אביב-יפו תהיה סמכות השיפוט הבלעדית בכל מקרה של סכסוך או מחלוקת שיתגלעו בין הצדדים בקשר עם תנאי השימוש הללו.

 

עודכן לאחרונה ביום: 16 בפברואר 2020

123