סל שירותי הבריאות מידע כללי

סל שירותי הבריאות‏ הוא רשימת השירותים הרפואיים והתרופות הניתנים לתושבי ישראל על ידי קופות החולים, במימון המדינה, בהתאם לחוק ביטוח בריאות ממלכתי. הרשימה המפורטת של תכולת סל שירותי הבריאות מופיעה בתוספות לחוק. מאז כניסת חוק ביטוח בריאות ממלכתי נוספו תרופות וטכנולוגיות רפואיות לסל שירותי הבריאות, באישור שר הבריאות, בהתאם לתוספת תקציב שהוקצתה לכך על סמך המלצות ועדה ציבורית.
מבוטח זכאי על פי החוק לקבל את השירותים הרפואיים המפורטים בחוק ובנוסף לכך את כל התרופות המפורטות בצו בריאות ממלכתי (תרופות בסל שירותי הבריאות) שפורסם יחד עם החוק ומתעדכן מדי שנה. יש לציין כי השירותים המגיעים לכל אזרח מתחלקים לשנים: סל השירותים שבאחריות קופות החולים וסל השירותים שבאחריות משרד הבריאות. הסלים הללו מתעדכנים מעת לעת ופעמים רבות יש מחלוקות רבות אודות התרופות והשירותים שיופיעו בסל. תרופות וטכנולוגיות חדשות ומתקדמות לא נכנסות באופן אוטומטי לסל אלא רק לאחר בדיקה מעמיקה של ועדה ציבורית, באישור שר הבריאות והממשלה. חשוב להדגיש כי לא ניתן להוריד או להוציא תרופות או שירותים מסל שירותי הבריאות ללא אישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת.
במסגרת תקציב המדינה, נוהגת המדינה להגדיל את סכום הכסף המוקצב לסל שירותי הבריאות ולמנות ועדה ציבורית שקובעת אלו טיפולים ותרופות נוספות יוכנסו לסל הבריאות.

הרכב ועדת סל שירותי הבריאות:

הוועדה הציבורית להרחבת הסל מורכבת מחברים מתחומים שונים, אנשי מערכת הבריאות (נציגי משרד הבריאות, קופות החולים, בתי החולים); נציגי משרד האוצר, ונציגי ציבור הכוללים: מומחים מתחומי הרפואה השונים, מתחומי האתיקה, הכלכלה, הרווחה ומתחומים נוספים. מבנה זה של ועדת הסל, הכולל הן אנשי רפואה ואנשי מערכת הבריאות, והן נציגי ציבור מתחומים שונים ומגוונים, נקבע על מנת להבטיח כי החלטות הוועדה יתקבלו מתוך ראיה חברתית-ציבורית כוללת, בשים לב להיבטים ציבוריים שונים הקשורים לסוגיה המורכבת שבפני הוועדה. זאת לצד נקודת המבט המקצועית רפואית ובהתחשב במסגרת המשאבים שהקצתה הממשלה לסל הבריאות עבור שנת התקציב הבאה.

הליך עבודת הרחבת הסל:

תהליך העבודה של הרחבת הסל מתמשך על פני שנה שלמה ומורכב ממספר שלבים: בשלב הראשון שולח משרד הבריאות מדי שנה "קול קורא" להגשת בקשות להכללת טכנולוגיות ותרופות חדשות בסל שירותי הבריאות, לתעשיית התרופות, מנהלי בתי החולים, קופות החולים, ההסתדרות הרפואית בישראל, יחידות משרד הבריאות, יושבי-ראש "המועצות הלאומיות" (מועצות מקצועיות של מומחים רפואיים, המייעצות למשרד הבריאות בתחומים רפואיים שונים) וגורמים נוספים. בנוסף, מתאפשרת הגשת בקשות להכללת טכנולוגיות ותרופות חדשות על-ידי חולים ועמותות חולים, חברות מסחריות, וכל גורם מעוניין נוסף, ציבורי או פרטי. חוזר המנכ"ל המפרט את "הקול הקורא" וכן טפסים להגשת בקשה להוספת טכנולוגיה חדשה לסל מצויים באתר האינטרנט במשרד הבריאות. בשנים האחרונות מוגשות כל שנה בקשות להכללת 400 טכנולוגיות רפואיות שונות (הכוללות : תרופות, אביזרים ומיכשור רפואי, פרוצדורות ועוד).
בשלב הבא, לאחר ריכוז הפניות, מתחיל הליך של איסוף נתונים והערכה מקצועית, המבוצע על-ידי המינהל לטכנולוגיות ותשתיות במשרד הבריאות, בסיוע גורמים מקצועיים נוספים במשרד הבריאות ומחוצה לו. העבודה המקצועית בשלב זה כוללת: הערכה רפואית המתבססת על בטיחות ויעילות, הערכה אפידמיולוגית של היקפי החולים והערכת צרכים, סקירת הניסיון הקיים בשימוש בטכנולוגיה בהסתמכות על גישה הנקראת "רפואה מבוססת ראיות" (Evidence based Medicine), הערכה כלכלית של הוספת הטכנולוגיה לסל, התייחסות להיבטים נוספים כגון: היבטים חברתיים ומשפטיים. עוד בנוסף, נאספות חוות דעת לגבי הטכנולוגיות המועמדות לסל ממומחים בכירים בתחומי הרפואה השונים, בהתאם למאפייני הטכנולוגיה.
בסיום התהליך המקצועי ולאחר גיבוש המלצת הגורמים המקצועיים במשרד הבריאות, מועבר חומר רקע מקצועי רב ומגוון הכולל ספרות מקצועית עדכנית לועדת הסל לצורך דיוניה. דיוני ועדת הסל אורכים מספר חודשים בשנה.
ועדת הסל מקיימת את דיוניה בבקשות המוגשות לה, על יסוד החומר המקצועי שבפניה. במהלך הדיונים, נדונה כל טכנולוגיה לגופה. החברים נחשפים לחומר מקצועי רב, בחלק מן המקרים מתקיימים מפגשים עם מומחים מהתחום הרפואי הרלוונטי, (אם בתוך מליאת הועדה, ואם בצוותים נבחרים של חלק מחברי הוועדה הנפגשים עם מומחים ומציגים את הסוגיה בפני המליאה).
בתום הדיונים מוצגות המלצות ועדת הסל למליאת מועצת הבריאות, ולאחר מכן הן מובאות ע"י שר הבריאות לקבלת הסכמת שר האוצר, ולאישור הממשלה, בהתאם לסעיף 8(ב)(1) לחוק ביטוח בריאות ממלכתי. מיד לאחר החלטת הממשלה מפורסם פרוט הטכנולוגיות שהוחלט להכלילן בסל באותה שנה בכל אמצעי התקשורת, באמצעות חוזר מנכ"ל משרד הבריאות ובאתר האינטרנט של המשרד. במקביל נערכות קופות החולים למתן התרופות והטכנולוגיות החדשות לחולים, בהתאם לתאריך שנקבע בהחלטת הממשלה.

מבוסס על תיאור התהליך באתר משרד הבריאות

http://www.health.gov.il/Services/Committee/vsal/Pages/default.aspx